Sep
19
2008

Oznanilo ali Nekaj je treba storiti

Celo volilno kampanjo sem bil sumljivo tiho. Ne, nisem se polenil. Bloganje imam ??e vedno rad, politika me drajva kot ??e nikoli, a ??asa ni…

Lahko mi verjamete na besedo, da ko ??lovek enkrat postavlja na noge lastno dru??bo z omejeno odgovornostjo in skrbi za bodo??i “cash flow”, prevzema birokratske posle novega kulturno-umetni??kega dru??tva, operativno vodi program uspe??nega start-up kluba – kjer vsaj dvakrat mese??no tudi DJ-a -, poleg tega pa je redno zaposlen na vodstveni poziciji v mednarodnem podjetju, hkrati pi??e ??e diplomo in se “just for fun” ukvarja ??e s sistemsko administracijo takih in druga??nih stre??nikov, vse to pa po??ne ob izdatni podpori Prve dame, kateri takisto priti??e krepka ??asovna rezina … mu ??asa za pisanje o politiki preprosto ne ostane.

Ker se danes ob polno??i za??ne popolni volilni molk, bi si do konca ??ivljenja o??ital, ??e ne bi ??rhnil niti besedice. Zato bom tule objavil dva spisa, ki seveda nista plod moje domi??lije, ampak sama po sebi povesta ve??, kot bi v dani situaciji utegnil sam.


* * *

Nekaj je treba storiti

Od pobude Nekaj je treba storiti, v kateri je prvopodpisnike Barbaro Brezigar, Draga Dem??arja, Draga Jan??arja, Vaska Simonitija, Aleksandra Zorna in Rudija ?eligo skrbelo stanje demokracije v dr??avi, je minilo pet let. Opozorili so, da je parlament postal glasovalni stroj vladajo??ih, ki so gluhi za kritike in konstruktivne predloge opozicije, da novinarji poro??ajo enostransko, razra????ata se klientelizem in korupcija, dr??avne slu??be pa se delijo po kriterijih politi??ne privr??enosti ali vsaj lojalnosti. Mladi imajo slabe mo??nosti za ??olanje, zaposlitev in ureditev stanovanjskih vpra??anj. "V Sloveniji vlada monopol politi??ne oblasti, ki je za??el resno ogro??ati temelje demokrati??nega ravnote??ja. Zato je treba nekaj storiti, da bo v dr??avi kon??no za??ivela demokracija."

Po ??tirih letih, ki so jih Brezigarjeva, Simoniti in Zorn pre??iveli na oblasti, lahko te prero??ke ugotovitve zgolj ponovimo. Parlament je glasovalni stroj vladajo??ih, ki opozicijske predloge praviloma me??e v ko??. Koalicija se strinja, da novinarji poro??ajo enostransko, paktirajo z opozicijo in objavljajo samo slabe novice. Trdo??iva klientelizem in korupcija sta v zadnjem letu botrovala ve?? izrednim sejam, ki jih je v imenu raz??i????evanja in iskanja re??itev morala sklicati koalicija. Dr??avne in paradr??avne slu??be zasedajo politi??ni privr??enci ali vsaj lojalni kadri. Mladi so se komajda izognili pla??evanju ??olnin, zaposlujejo se za dolo??en ??as, stanovanja pa so vse dra??ja. Za povrh je udarila ??e ponorela inflacija.

Stanje demokracije v dr??avi je torej ??e vedno pere??e, zato je letos ??e toliko bolj kot pred ??tirimi leti pomembno, da svojo voljo na volitvah izrazijo vsi polnoletni dr??avljani. Dr??avnozborskih volitev se je leta 2004 namre?? udele??ilo 991.263 ali 60,64 odstotka vseh volilnih upravi??encev, ki so sicer izglasovali korenite spremembe, a to ni zadostovalo.

Po zadnji raziskavi Dela se bo nedeljskih volitev zagotovo udele??ilo 60,5 odstotka anketiranih, verjetno jih bo na voli????a od??lo 18,1 odstotka, medtem ko bo volilna udele??ba, upo??tevajo?? interval zaupanja, najmanj 56,5 in najve?? 64,4-odstotna. Vseh volilnih upravi??encev s stalnim prebivali????em v dr??avi je po podatkih dr??avne volilne komisije 1.699.286, kar pomeni, da je zaloge volilnih glasov ??e na pretek. ??e ob tem spomnimo ??e na referendum o zakonu o RTVS, ki je bil izglasovan le z 1,38 odstotka naskoka, nas za demokracijo v Sloveniji lahko upravi??eno skrbi.

Ne glede na to, ali ste zadnja ??tiri leta nemo??no spremljali, kako se temeljni postulati demokracije pred va??imi o??mi sesuvajo v prah, ali pa ste v demonta??i demokrati??nih na??el videli prilo??nost za vzpostavitev nekoliko druga??nega tipa demokracije, se v nedeljo preprosto morate sprehoditi do va??ega voli????a. Nekaj je treba storiti.

Komentar je bil objavljen v tedniku Mag, ??t. 37, 17.9.08. Avtorica komentarja je ??e prej omenjena Prva dama…

Objavil: besso        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev

Brez komentarjev »

RSS feed za komentarje na to objavo. TrackBack URI

Komentiraj objavo

Èe želiš komentirati, moraš biti prijavljen.
Creative Commons License

p4b.nu is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Slovenia License.

Mashin' it BrandNu style | We also Twitter | Contacts, inquiries and DJ bookings via contact [at] p4b.nu
Design by Ozren :: template by #kruh :: developed and hosted by APPoteka
Inspired by WordPress - Code is poetry
Entries and comments feeds Valid XHTML and CSS ^Top^